Οι Αντικειμενικοί Σκοποί Μας

Πρωταρχικός σκοπός της ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. είναι η εξασφάλιση για τους μετόχους και τους συνεργάτες της υψηλών αποδόσεων επενδύοντας, [άμεσα ή έμμεσα] πρωτίστως σε εμπορικής χρήσεως ακίνητα εγκατεστημένα σε επιλεγμένες περιοχές-στόχους μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. είναι στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου προσωπικό με κατάρτιση και εμπειρία τόσο στον οικονομικό και εμπορικό όσο και στον τεχνικό τομέα. Με την πολυετή εμπειρία και το όραμα του ιδρυτή της Ιωάννη Δανάλη, διαγράφει μία συνεχώς ανοδική πορεία επενδύοντας στην Ποιότητα και την Καινοτομία και προσανατολίζοντας τις ενέργειές της στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των Μετόχων της και των Συνεργατών της.

Η ΔΑΝΑΛΗΣ HOLDINGS Α.Ε. είναι απόλυτα ταυτισμένη με τον όρο «ανάπτυξη». Στόχος μας δεν είναι απλά να ακολουθούμε τις εξελίξεις και τις επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά να τις δημιουργούμε.

Η εταιρεία επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις με τους εξής τρόπους:

  1. Επενδύοντας σε ακίνητα που βρίσκονται κάτω του κόστους αντικατάστασης τους σε αγορές με ελκυστικά χαρακτηριστικά
  2. Αποκτώντας προβληματικά ακίνητα, εκεί που η ικανότητα του πωλητή να προωθήσει αποτελεσματικά το ακίνητο στην αγορά είναι περιορισμένη.
  3. Προσθέτοντας αξία σε ιδιόκτητα έργα με την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων του επιθετικού leasing και πρωτοβουλιών ελέγχου δαπανών
  4. Επανεισάγοντας στην αγορά ακίνητα, αφού έχουν καταστεί πωλήσιμα σε παραδοσιακούς επενδυτές real estate
  5. Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στην τιτλοποίηση και ανάπτυξη οικοπέδων σε αγορές πιθανής υψηλής ανάπτυξης. Αναζητούμε κατ’ αρχάς την αξιοποιήσιμη γη και α) εν συνεχεία στοχεύουμε στην πώλησή της σε υψηλότερη τιμή σε κατασκευαστές β) την αναπτύσσουμε περαιτέρω για οικιστική, εμπορική, ψυχαγωγική και βιομηχανική χρήση 3) Κάποια προγράμματα ξεπερνούν την τιτλοποίηση και συμπεριλαμβάνουν πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία εμπορικών, επιχειρηματικών, βιομηχανικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.